SIFAT 1: PEMBIAYAAN SUBSIDI MENONJOL SEKALI

59.2% daripada peruntukan perbekalan tambahan (2011) 2011 digunakan untuk menampung pembiayaan berbentuk subsidi sementara pembiayaan bukan berbentuk subsidi mencakupi 40.8%.

Pembiayaan berbentuk subsidi merangkumi Maksud B.11 (Perkhidmatan Am Perbendaharaan – Kementerian Kewangan), Maksud B.20 (Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi) dan Maksud B.21 (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani).

Jika dikeluarkan maksud-maksud pembiayaan berbentuk subsidi daripada RUU ini, peruntukan terbanyak dituntut oleh Kementerian Pelajaran (RM1.540 bilion), diikuti Kementerian Kesihatan (RM1.038 bilion) dan Kementerian Pertahanan (RM493.298 juta).

Dengan kata lain, apabila pembiayaan bukan berbentuk subsidi dianggap sebagai seratus peratus, maka peratusan peruntukan terbesar yang dituntut oleh tiga kementerian di atas adalah masing-masing: Kementerian Pelajaran (28.6%), Kementerian Kesihatan (19.3%) dan Kementerian Pertahanan (9.2%).

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAMBAHAN PERTAMA, 2011 MENGIKUT KEMENTERIAN

Kementerian  Perbekalan Tambahan (RM) Peratusan
Jabatan Perdana Menteri (termasuk Parlimen)  329,688,200 2.5%
Kementerian Kewangan (Perkhidmatan Am Perbendaharaan)  6,000,000,000 45.5%
Kementerian Luar Negeri  27,980,000 0.2%
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi 786,200,000 6.0%
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 1,383,802,500 10.5%
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 213,300,000 1.6%
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 38,500,000 0.3%
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 13,123,000 0.1%
Kementerian Kerja Raya 100,000,000 0.8%
Kementerian Pengangkutan 198,740,000 1.5%
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 7,730,000 0.1%
Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar 15,000,000 0.1%
Kementerian Pelajaran 1,540,369,000 11.7%
Kementerian Kesihatan 1,037,800,000 7.9%
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 442,149,000 3.4%
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan 70,283,700 0.5%
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 458,750,000 3.5%
Kementerian Pertahanan 493,297,600 3.7%
Kementerian Dalam Negeri 30,000,000 0.2%
Jumlah 13,186,713,000 100.0%

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAMBAHAN PERTAMA, 2011 MENGIKUT KEMENTERIAN (PERBEKALAN BUKAN BERBENTUK SUBSIDI – SELEPAS SUBSIDI DIKELUARKAN)

Kementerian Perbekalan Tambahan (RM) Peratusan
Jabatan Perdana Menteri (termasuk Parlimen) 329,688,200 6.1%
Kementerian Kewangan (Perkhidmatan Am Perbendaharaan) 250,000,000 4.6%
Kementerian Luar Negeri 27,980,000 0.5%
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi 86,200,000 1.6%
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 24,700,000 0.5%
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 213,300,000 4.0%
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 38,500,000 0.7%
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 13,123,000 0.2%
Kementerian Kerja Raya 100,000,000 1.9%
Kementerian Pengangkutan 198,740,000 3.7%
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 7,730,000 0.1%
Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar 15,000,000 0.3%
Kementerian Pelajaran 1,540,369,000 28.6%
Kementerian Kesihatan 1,037,800,000 19.3%
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 442,149,000 8.2%
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan 70,283,700 1.3%
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 458,750,000 8.5%
Kementerian Pertahanan 493,297,600 9.2%
Kementerian Dalam Negeri 30,000,000 0.6%
Jumlah 5,377,610,500 100.0%

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAMBAHAN PERTAMA, 2011 MENGIKUT KEMENTERIAN (PERBEKALAN BERBENTUK SUBSIDI)

Butiran Subsidi Perbekalan Tambahan (RM)
Tuntutan subsidi barangan petroleum 5,600,000,000
Subsidi bagi pengecualian bil elektrik bulanan 150,000,000
Pembayaran bekalan beras subsidi ST15% 488,000,000
Subsidi Baja Padi dan Insentif Peningkatan Hasil Padi 471,102,500
Bekalan Makanan Negara 400,000,000
Skim Penstabilan Minyak Masak 700,000,000
7,809,102,500

PERATUSAN PERBEKALAN TAMBAHAN SUBSIDI/BUKAN SUBSIDI

Butiran  Jumlah Peratusan
Perbekalan bukan berbentuk subsidi                                5,377,610,500 40.8%
Perbekalan berbentuk subsidi                                7,809,102,500 59.2%
Jumlah                              13,186,713,000 100.0%

59.2% daripada perbekalan berbentuk subsidi. Bukankah kerajaan sedang menjalankan Program Rasionalisasi Subsidi yang mengatakan bahawa:[1]

  • Peningkatan bahan api RM0.1/liter  setiap 6 bulan
  • Peningkatan 20% LPG setiap tahun

Nampaknya dasar kerajaan tidak seiras dengan PEMANDU di bawah Jabatan Perdana Menteri. Apakah dasar yang dilaksanakan oleh PEMANDU sekadar merupakan ”dasar peribadi Perdana Menteri” tanpa dihayati kementerian-kementerian lain?

SIFAT 2: PERUNTUKAN TERTINGGI DALAM SEJARAH BELANJAWAN TAHUNAN MALAYSIA

Jumlah keseluruhan peruntukan bagi perbelanjaan negara sepanjang tahun 2010 adalah sebanyak RM218.794 bilion. Jumlah ini merupakan hasil campuran anggaran peruntukan Belanjawan 2010 dengan peruntukan Perbekalan Tambahan sebanyak dua kali.

Setakat ini, jumlah peruntukan bagi perbelanjaan  negara tahun 2011 adalah sebanyak RM227.174 bilion. Jumlah ini merupakan hasil campuran anggaran peruntukan Belanjawan 2011 dengan peruntukan Perbekalan Tambahan yang dikemukakan dalam sidang dewan kali ini (Sidang Dewan Rakyat Jun 2011).

Perbandingan kedua-dua jumlah di atas menunjukkan bahawa, jumlah peruntukan bagi perbelanjaan negara tahun 2011 setakat ini telah melebihi tahun 2010 sebanyak RM8.380 bilion atau bersamaan dengan perbezaan sebanyak 3.8%.

Perbandingan tersebut juga menunjukkan bahawa, setelah dewan yang mulia ini meluluskan RUU Perbekalan Tambahan (2011) 2011, peruntukan Belanjawan 2011 termasuk Perbekalan Tambahan kali ini mecatatkan jumlah peruntukan tertinggi dalam sejarah belanjawan tahunan negara ini.

PERUNTUKAN SEBENAR BAGI PERBELANJAAN NEGARA TAHUN 2010

Perkara (RM Juta) Belanjawan 2010 (anggaran) Perbekalan Tambahan Pertama Perbekalan Tambahan Kedua Peruntukan 2010 (termasuk 2 kali perbekalan tambahan)
Perbelanjaan Mengurus 138,279 9,265 13,271 160,815
Perbelanjaan Pembangunan 53,220 2,812 1,947 57,979
Jumlah 191,499 12,077 15,218 218,794

PERUNTUKAN SEBENAR BAGI PERBELANJAAN NEGARA TAHUN 2011 (SETAKAT INI)

Perkara (RM Juta) Belanjawan 2011 (anggaran) Perbekalan Tambahan Pertama (kali ini) Peruntukan 2011 setakat ini (termasuk Perbekalan Tambahan kali ini) Peratus Pertambahan Peruntukan Bagi Tahun 2011 (%)
Perbelanjaan Mengurus 162,805 13,187 175,992 8.0%
Perbelanjaan Pembangunan 51,182 NIL 51,182 NIL
Jumlah 213,987 13,187 227,174 6.2%

PERBEZAAN PERUNTUKAN SEBENAR BAGI PERBELANJAAN NEGARA ANTARA TAHUN 2010 DENGAN TAHUN 2011 (SETAKAT INI)

Perkara (RM Juta) Peruntukan sebenar 2010 Peruntukan sebenar 2011 (setakat ini) Perbezaan Peruntukan Peratus Perbezaan (%)
Jumlah 218,794 227,174 8,380 3.8%

SIFAT 3: BELANJAWAN KERAJAAN BN TIDAK BERHEMAT  

Semasa membentangkan Belanjawan 2010, kerajaan menyifatkan belanjawan tersebut sebagai ’bajet berhemat’.[2]

Begitu juga apabila membentangkan Belanjawan 2011, Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Dr Awang Adek Hussein menyifatkannya sebagai ’satu belanjawan berhemat’.[3]

Akan tetapi, apabila belanjawan bagi 5 tahun lepas diteliti, didapati pembentangan Belanjawan Kerajaan BN adalah kurang jujur, jika bukan kurang tepat.

Dari tahun 2006 hingga 2010, didapati empat daripada lima tahun belanjawan yang dibentang mengalami lebihan perbelanjaan daripada 3% (tahun 2007) hingga 11% (tahun 2008) seperti berikut:

RM juta 2006 2007 2008 2009 2010
Anggaran Mengurus         101,246         112,986         128,799         154,170         138,279
Anggaran Pembangunan            35,502            46,510            48,118            53,729            53,220
Jumlah         136,748         159,496         176,917         207,899         191,499
Perbelanjaan Mengurus         107,694         123,084         153,499         157,067         152,158
Perbelanjaan Pembangunan            35,807            40,564            42,847            49,515            54,042
Jumlah         143,501         163,648         196,346         206,582         206,200
Perbezaan              6,753              4,152            19,429            (1,317)            14,701
Perbezaan % 5% 3% 11% -1% 8%

Sumber:

1) http://www.treasury.gov.my/pdf/ekonomi/le/1011/jp4_2.pdf

2) Belanjawan 2006 – 2010

Untuk menampung perbelanjaan lebihan tersebut, kerajaan terpaksa membentang dan meluluskan perbekalan tambahan bagi menuntut peruntukan daripada akaun Kumpulan Wang Disatukan.

Tindakan sedemikian bukan sahaja menjejaskan reputasi dan kepentingan belanjawan tahunan yang dibentang dan dibahaskan selama lebih kurang 6 minggu oleh seramai 222 Ahli Parlimen, malah juga menunjukkan kerajaan tidak memegang kuat kepada prinsip-prinsip perbelanjaan berhemat, dan tidak membelanja berdasarkan perancangan dan peruntukan asal.  Perbelanjaan yang sering kali melepasi had yang ditetapkan bukan merupakan satu amalan baik bagi kerajaan yang ingin memacu dan mentransformasikan ekonomi ke tahap negara maju berpendapatan tinggi.

Malahan, kerajaan juga menunjukkan sikap ketidakjujuran dengan berkata bahawa belanjawan yang dibentang tidaklah besar dan munasabah, tetapi kemudiannya ditokok tambah dengan perbekalan tambahan yang jarang-jarang sekali dapat dikesan oleh rakyat jelata.

3 thoughts on “SIFAT UTAMA RUU PERBEKALAN TAMBAHAN (2011) 2011

  1. In any economic or financial, studies, analysis and budgets, there is the “initial estimate”, “initial budget”. These are the amount of money needed to carry out any project and task. The “final figure/amount” will always higher. The increase in the amount reflects the amount of corruption involved. It has got nothing much to do with inflation or mistakes or things overlooked, because the “initial figures ” were prepared by people with integrity in their abilities. They have taken into account almost all aspects of the task and project based on datas, records and facts. They have also re-ckecked, debated and tried alternatives before deciding on the figures, if not then those people who prepare the budgets are just blatantly incompetent.

  2. In any economic or financial, studies, analysis and budgets, there is the “initial estimate”, “initial budget”. These are the amount of money needed to carry out any project and task. The “final figure/amount” will always be higher. The increase in the amount reflects the amount of corruption involved. It has got nothing much to do with inflation or mistakes or things overlooked, because the “initial figures ” were prepared by people with integrity in their abilities. They have taken into account almost all aspects of the task and project based on datas, records and facts. They have also re-checked, debated and tried alternatives before deciding on the figures, if not then those people who prepare the budgets are just blatantly incompetent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s